කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල ලියන "නපුරු වෙනවද අකුරු" සියලුම කොටස්.