පාවෙල් ලියූ "නංගියා" සියලුම කොටස්. (Nangiya)

පාවෙල් ලියූ "නංගියා" සියලුම කොටස්. (Nangiya)
පිපුණු මලක හැඩ දෑස සලා... සිතුම් විහඟ කැළ වසඟ කළා..!!! (නංගියා - 5) 

සිහිනෙන් ඔබ මට පෙනෙනවනම්... අවදි නොවී ඉන්නම්...! (නංගියා - 4)

නින්ද නොයන හැන්දැවේ සොඳුරුයිද මොනතරම්..!!!! (නංගියා - 3)

ඔබට මතක නෑ... මට අමතක නෑ ..!!!! (නංගියා - 2)

ඔබ තෙමෙයි කියා බයයි.. වැසි වසී සුළං හමයි !!! (නංගියා - 1)

නංගියා.

No comments:

Post a Comment