සජානා කෙල්ල වී යුරේනි බඩුව වීම.


සජානා යුරේනි තරම් සමාජශීලි නොමැත, ඒ නිසා යුරේනි බඩුවකි, සජානා පාඩුවේ සිටිනා කෙල්ලෙකි..

සජානාගේ කොණ්ඩය දිගය, පාට කර හෝ ලේයර් කර නොමැත, එම නිසා සජානා හොඳ සිංහල වැදගත් කෙල්ලෙකි...

සජානා දිගට අඳී, යුරේනි කොටට අඳී එබැවින් යුරේනි බඩුවකි..

යුරේනි කටකාරය දඟකාර කෙල්ලෙකි එම නිසා යුරේනි තව දුරටත් බඩුවකි.. 

අපේ ජනසමාජයේ උත්තම පුර්ෂයින් බලන්නේ දිගට අඳින කෙල්ලන් දෙස පමණි, එබැවින් කොටට අඳින කෙල්ලන් ලඟින් යන විටත් අහක බලාගනී..

ෆේස්බුක් තුළද ඔවුන් දැඩි ලෙස ප්‍රබුද්ධ වන්නේ දිගට අඳින කෙල්ලන් අවිහිංසක බව ඔප්පු කිරීමටත් යුරේනිලා වැනි කෙල්ලන් බඩු බව ඔප්පුකිරීමටත්ය.. එසේ කිරීමෙන් ඔවුන් තුළ නැති ප්‍රබුද්ධත්වයක් පෙන්වමින් තව දුරටත් සජානා ලා අවිහිංසක වන අතර යුරේනිලා බඩු වේ...

ඔය ලොජික් ගහගනිව් *කේ

-ධනංජය රණකව | Dananjaya Ranawake

No comments:

Post a Comment